Identiteit

Onze school is openbaar. Dat wil zeggen dat bij toelating het geloof, de huidskleur, de afkomst, de geaardheid en de achtergrond van leerlingen geen enkele rol speelt.

De Nederlandse samenleving bestaat uit veel verschillende bevolkingsgroepen. Daarom wil een openbare school dat leerlingen opgroeien in een omgeving die net zo veelvormig is als de maatschappij waarin ze later moeten functioneren. Uitgangspunt hierbij is dat verschillen tussen leerlingen en hun leraren op een positieve wijze worden gewaardeerd. Om deze reden worden personeelsleden aan openbare scholen niet geselecteerd op basis van achtergrond en levensbe­schouwing, maar op basis van de aanwezigheid van goede beroepskwaliteiten.

De veelvormige samenstelling van het leerlingen- en het per­soneelsbestand is een noodzakelijke voorwaarde, maar dit is niet voldoende om de openbare identiteit van de school vorm te geven. Tijdens de verschillende lessen wordt de open­bare identiteit van onze school benadrukt. Dit gebeurt door positieve aandacht te geven aan de culturele en levensbe­schouwelijke verschillen tussen de leerlingen en hun ouders. Leerlingen worden gestimuleerd een eigen mening te ont­wikkelen. Een vraag als: "Hoe denk jij erover?" is belangrijk. Het ontwikkelen van waarden en normen vindt plaats aan de hand van onderwerpen als vriendschap, eerlijk of oneerlijk, goed en kwaad, etc. Zij worden (binnen algemeen aanvaarde grenzen) aangemoedigd begrip te tonen voor andersdenkenden. Het ontwikkelen van respect voor elkaar is een belangrijke doelstelling. Dit soort zaken wordt niet in aparte lessen behandeld maar wordt, afhankelijk van de situatie, zoveel mogelijk geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod, maar ook in het 'leefklimaat' binnen de school.