Ons onderwijs

De Tuindorp-Thijsse is een school:

 • die uitgaat van de gedachte dat elk kind uniek is en dit unieke tot ontwikkeling brengt
 • met orde en regelmaat
 • met ruimte en aandacht voor kinderen
 • waar kinderen met plezier naar toegaan
 • waar kinderen zich veilig voelen
 • waar zelfstandigheid belangrijk is
 • die deel uitmaakt van de samenleving 

Uitgangspunt
Wij hebben met ons onderwijs het volgende voor ogen:
Opvoedkundige (pedagogische) en onderwijskundige (didactische) uitgangspunten vormen de basis van het onderwijs op onze school.

 


Binnen onze onderwijsvisie is het volgende van belang:

 • We gaan uit van en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind.
 • Wij stimuleren jongere kinderen in hun spel om hen zo via het spelen tot leren te brengen.
 • Wij zetten oudere leerlingen aan tot onderzoek; wat weet ik al en wat wil ik nog meer weten?

De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven:

 • In de dagelijkse praktijk hanteren we vele werkvormen waarbij de speel-, leer- en werkhoeken een belangrijk element vormen. De kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid zich heel breed te ontwikkelen.
 • Wij ruimen veel tijd in voor het gezamenlijk ontdekken. De lessen zijn interactief, d.w.z. met elkaar spreken, denken en onderzoeken. Al doende wordt de leerstof door de kinderen opgenomen.
 • Kinderen krijgen leerstof aangeboden, die bij hun jaargroep en hun ontwikkeling past.
 • Ons leer- en leefklimaat is zodanig ingericht, dat kinderen zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen.

De leeractiviteiten van de leerlingen:

De leeractiviteiten worden vormgegeven door de verschillende methodes die wij gebruiken.

Het klimaat van de school:

De sfeer waarin een kind moet opgroeien, is van groot belang. Wij streven naar een vriendelijk en veilig leef- en werkklimaat. De wijze waarop de leerkrachten en de kinderen met elkaar omgaan, is hierbij vooral belangrijk. Een kind moet zichzelf kunnen zijn en moet zich geaccepteerd en veilig voelen.


Een aantal kenmerken:

 • We zijn een kindvriendelijke school.
 • Kinderen gaan met plezier naar school.
 • Kinderen krijgen de ruimte om met cognitieve- en sociaal-emotionele problemen naar voren te komen.
 • We vinden dat de kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van overtuigd, dat prestaties voor ieder kind verschillend mogen zijn.
 • Zowel in als buiten de school gelden een aantal schoolregels.
 • Ouders worden serieus genomen: hun mening over schoolzaken telt mee.