MR
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » MR
 
 

Regelmatig vindt u op ons mededelingenblad in de data-lijst een datum waarop de Medezeggenschapsraad (MR) vergadert. Wij willen u graag informeren over het hoe en wat van de MR.

Op school moeten vaak belangrijke beslissingen worden genomen over allerlei zaken. De MR is een wettelijk verplicht orgaan, bestaande uit een groep ouders en personeelsleden, dat zich bezig houdt met de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inspraak en advies over schoolzaken die voor kinderen, ouders en personeelsleden belangrijk zijn.

Tijdens de vergaderingen is Will Pompert ook aanwezig. Zij informeert ons vanuit de directie. De directie heeft géén stemrecht in de MR.


Wat doet de MR?
Per jaar vergadert de MR 7 á 8 keer. Het bestuur van de school informeert de MR en vraagt ook regelmatig om advies. Tijdens de vergaderingen wordt over de schoolzaken gesproken. Het hangt van het onderwerp af of wij als MR adviesrecht of instemmingsrecht hebben. Bij adviesrecht spreken wij een advies uit over de plannen. Bij instemmingsrecht geven wij aan of wij met bijv. een geplande verandering instemmen of niet. Dit betekent dat wij eerst toestemming moeten verlenen, voordat de plannen doorgevoerd kunnen worden.


De vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wij willen onze achterban (daarmee bedoelen we alle personeelsleden en ouders!) goed informeren. Om op de hoogte te blijven kunt u daarom de agenda?s en vastgestelde notulen van onze vergaderingen op onze website vinden.

Kijk op www.meerwerfscholen.nl Kies dan het kopje Tuindorp of Dr.Jac.P.Thijsseschool en klik vervolgens op de MR-link.


Aanspreekbaarheid MR-leden
Wij vinden het belangrijk dat u (personeelslid of ouder) ons weet te vinden! Heeft u zelf een vraag of opmerking rondom het schoolbeleid, dan kunt u daarmee terecht bij een MR-lid. Deze zal beoordelen of het een punt is dat kan worden besproken tijdens een MR-vergadering of dat die vraag op een andere plek thuishoort. Wat een MR kan en mag staat nml. beschreven in het reglement en het statuut. Ook deze zijn te vinden op de website en liggen tevens ter inzage op onze school.


GMR
Onze school maakt deel uit van Stichting MEERWERF BASISSCHOLEN waarbij 10 basisscholen zijn aangesloten. Voor al deze scholen is ook een MR actief: de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR. Deze raad adviseert en besluit over de zaken die bovenschools zijn, die dus niet voor één enkele school gelden, maar voor het grote geheel. Vanuit onze MR is er een lid vertegenwoordigd in de GMR.


Onze MR-leden (schooljaar 2014-2015)

Marije Verbiest (voorzitter) Jowan Zoutendijk
Karin Bloemendaal (secretaris) René Jansen
Rianne Visser (penningmeester)  
Mirjam van der Linden  


Meer informatie over de Wet Medezeggenschap op scholen is te vinden op www.infowms.nl