Ouderbijdrage
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Ouderbijdrage
 
 

Jaarlijks wordt aan de ouders een bedrag t.b.v. het schoolfonds gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd en beheerd door de OWG. Van dit geld wordt o.a. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de activiteitenweek en versnaperingen bij sportevenementen betaald. In ieder geval: zaken die de kinderen ten goede komen.

 

Voor alle duidelijkheid nogmaals: Het betreft hier een vrijwillige bijdrage die de OWG vraagt voor extra activiteiten binnen de school. De bijdrage, de hoogte en de besteding daarvan zijn een zaak van de OWG en de ouders zelf en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Ook de medezeggenschapsraad speelt hierbij geen rol. Wel is het zo dat de begroting van de OWG jaarlijks aan de directie en MR wordt aangeboden. Al het geld komt direct weer ten goede aan activiteiten met en voor de kinderen.

 

De bijdrage vastgesteld op 20 euro per kind per jaar. De bedrage wordt bij voorkeur door middel van een machtiging (automatische betaling) geïnd, in de regel begin oktober.

 

Voor leerlingen die in de loop van het jaar op school komen wordt het bedrag naar rato aangepast.