Meldcode
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Meldcode
 
 

Meldcode

Onderwerp: Huiselijk geweld en kindermishandeling aanpak volgens de Meldcode

Document bijgesloten bij het Schoolveiligheidsplan

 

  1. Inleiding

Elke school en elke beroepskracht binnen het onderwijs, heeft de plicht om in

samenspraak met de aandachtsfunctionaris, de IB en de directeur de meldcode

huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat zij signaleert tot aan het moment dat zij eventueel een verantwoorde beslissing neemt over het doen van een

melding. Dit levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en

kindermishandeling. De meldcode is opgenomen in de map van het veiligheidsplan en staat in de kast bij de directeur zowel op de locatie Tuindorp als de locatie Thijsse en bevat informatie, het stappenplan, het te volgen protocol met formulieren om op een verantwoorde manier het dossier op te bouwen.

 

1.2    Aandachtsfunctionarissen

Meerwerf basisschool Tuindorp-Dr.Jac.P.Thijsse heeft 1 aandachtsfunctionaris. Dit is Phebe van Zanten. In het schooljaar 2012-2013 heeft zij een cursus gevolgd. Een tweede aandachtsfunctionaris zal nog worden geschoold. Bij signalen op het gebied van kindermishandeling of huiselijk geweld, zullen de aandachtsfunctionarissen vanaf het begin de leerkracht ondersteunen om de meldcode nauwkeurig uit te kunnen voeren.

 

1.3    Verhouding met de verwijsindex

In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de leerkracht doorgaans niet alleen de stappen van de meldcode zetten maar daarnaast ook overwegen of het kind geregistreerd wordt en een melding zou moeten worden gedaan in de verwijsindex risico’s jeugdigen. Deze verwijsindex heeft tot doel om beroepskrachten die met dezelfde jongere(n) te maken hebben met elkaar in contact brengen. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de jongere(n) en het gezin waar hij toe behoort.

 

  1. Definities

Definitie van kindermishandeling:

Kindermishandeling is het doen en laten van ouders, of anderen in soortgelijke positie ten opzichte van een kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt  voor de veiligheid en het welzijn van het kind.

 

Definitie van huiselijk geweld:

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het

slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging,

belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om huis). De combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling.

 

  1. Stappenplan meldcode

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen

De leerkracht brengt signalen die een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bevestigen of juist weerspreken objectief in kaart en legt deze vast in een intern zorgdossier.

De contacten die de leerkracht hierover heeft gehad, legt hij vast in het dossier.

De stappen wat je waarom doet en wat je adviezen aan de ouders/kind zijn en de

besluiten die worden genomen, worden in het dossier beschreven.

(zie formulier stap 1 en 2 (protocol kindermishandeling, map veiligheidsplan)

 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen AMK/SHG

Overleg over de signalen vanuit de leerkracht vindt op de Tuindorp-Dr.Jac.P.Thijssesschool plaats met de aandachtsfunctionaris. In onderling overleg worden de signalen besproken en hiervan wordt ook de directeur in kennis gesteld. Is de situatie acuut onveilig? Dan wordt direct de politie ingeschakeld. In alle andere gevallen wordt er samen een vervolgtraject besproken hoe te handelen. Voor advies kan het AMK dan worden ingeschakeld.

 

Stap 3: Gesprek met de ouders of het kind.

Omdat openheid een belangrijke grondhouding is binnen de Tuindorp-Dr.Jac.P.Thijsseschool, wordt in het stappenplan zo spoedig mogelijk contact gezocht met de ouders en/of het kind om de signalen te bespreken en de zorg met ouders te delen, informatie te verzamelen en ouders te motiveren om hulp te zoeken. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen niet meer nodig. Het gesprek wordt gevoerd door de leerkracht en/of aandachtsfunctionaris.

Als de zorgen door het gesprek niet worden weggenomen worden de stappen 3b, 4 en 5 gezet. Van de uitkomsten van dit gesprek wordt de directeur op de hoogte gesteld. (gebruik gespreksformulier stap 3 om het gesprek goed voor te bereiden, protocol kindermishandeling map veiligheidsplan)

 

Het doen van een melding bij het AMK zonder dat signalen besproken zijn met de ouders van het kind, is alleen mogelijk indien de veiligheid van het kind, die van de beroepskracht of die van een ander in het geding is en/of wanneer er goede redenen zijn om te veronderstellen dat de ouder door dit gesprek het contact met de beroepskracht zal verbreken en de school zal verlaten. Het kan van belang zijn het kind even alleen te spreken, zonder dat zijn ouders daarbij aanwezig zijn zodat het kind zich vrij kan uiten.

 

Stap 3 b: Overweeg of registratie in de verwijsindex moet worden gedaan. Zie map meldcode

De directeur vult de registratie verwijsindex in.

 

Stap 4: Weeg aard, ernst, van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld.

Middels het formulier intern overleg bij signalen kindermishandeling, wordt een

inschatting gemaakt van de aard en de ernst van de signalen.

Dit formulier wordt ingevuld door de aandachtsfunctionaris en de leerkracht.

(zie formulier stap 4 protocol kindermishandeling in de map meldcode, intern overleg

bij signalen kindermishandeling). Bij de afweging wordt de directeur geconsulteerd.

 

Stap 5: Beslissen: Zelf Hulp organiseren of melden bij BJZ/AMK/SHG

Zelf hulp organiseren en effecten volgen:

De school is geen hulpverlenende instelling. Daarom is melden van belang.

Menen we, op basis van de afwegingen binnen stap 4, dat we de leerling redelijkerwijs voldoende kunnen beschermen tegen het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld dan:

-       Schakelen we de noodzakelijke hulp in.

-       Volgen we de effecten van deze hulp.

-       Wordt, na instemming van de directeur, alsnog een melding gedaan als er

signalen zijn dat de kindermishandeling of huiselijk geweld niet stopt of opnieuw begint.

 

3.1   Melden

Kunnen we de leerling niet voldoende tegen het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld beschermen of twijfelen we of we hiertegen voldoende bescherming kunnen bieden dan;

-       Melden we de ouders en of de leerling dat we een melding gaan doen.

-       Melden we ons vermoeden bij het AMK en overleggen we wat we verder kunnen doen. (Zie stap 5 protocol kindermishandeling, map veiligheidsplan) voor aandachtspunten

 

  1. Lijst van afkortingen:

AMK: Advies meldpunt kindermishandeling

SHG: Steunpunt huiselijk geweld

BJZ: Bureau jeugdzorg

Belangrijke telefoonnummers:

AMK: 0900-1231230

SHG: 09001262626

Politie: 112 of 0900-8844

 

Belangrijke websites

www.handelingsprotocolnh.nl

www.huiselijkgeweldkopvannoordhollandnoord.nl

www.huiselijkgeweld.nl

www.meldcode.nl

verwijsindex: http://www.multisignaal.nl

 

 

  1. Bijlagen:

-       Verantwoordelijkheden team

-       Formulier in kaart brengen van signalen bij stap 1

-       Formulier ter voorbereiding van het gesprek bij stap 3

-       Formulier intern overleg bij stap 4